رویه ارسال سفارش

  1. تسویه حساب 48 ساعت قبل از ارسال کالا الزامی میباشد و بدون انجام تسویه حساب ارسال محصولات امکان پذیر نخواهد بود.
  2.  جهت ارسال کالا از شهر تهران به سایر شهرها تسویه حساب 48 ساعت قبل از اقدام جهت تامین خودرو الزامی میباشد و ارسال کالا قبل از تسویه حساب امکان پذیر نخواهد بود.
  3.  با توجه به اینکه ارسال کالا به سایر شهر ها بر اساس زمان بندی از پیش تعیین شده انجام می گیرد ، لذا چنانچه خریدار در زمان مقرر اقدام به تسویه ننماید ، نوبت بارگیری محصولات ایشان با تاخیر 5 الی 8 روزه صورت خواهد پذیرفت.
  4. با توجه به اینکه در فروشگاه هایپر دکور، عمده محصولات به صورت دستی و با تکیه بر مهارت استادکاران تولید می گردند، ممکن است تولید محصولات چند روز زودتر یا دیرتر نسبت به زمان تحویل آماده ارسال شود.